Så gjordes den

Gunnar Forsén

Så gjordes den

 

Jag samlar på bilder från tidningar, reklam och gamla böcker. Det är bilder som ger mig en känsla, som bär på ett budskap jag bryr mig om och bilder som jag helt enkelt gillar.

 

När det är dags att starta på ett nytt collage så letar jag i bildhögen för att hitta en eller fler bilder som jag känner att jag vill jobba med.

Just den här gången hamnade valet på två bilder som jag tycker beskriver det vackra i att vara liten när man står inför något storslaget, oavsett om det skapats av naturen eller människan.

 

Att stå på ett fjäll med milsvid utsikt, eller att se ut över Manhattan och resten av New York från en skyskrapa. Att flyga över en storstad i upplyst nattmörker eller över en bergskedja i disigt dagsljus.

 

De två bilderna är rätt kontrastrika både vad gäller storlek och innehållets form och färg. Kontrasterna behöver kombineras så att det är möjligt att abstrahera collaget och ändå bibehålla inslag av "verklighet".

 

Några av de största utmaningarna kommer att vara att den vänstra bilden upptar stor del av ytan, att färgskalan i den är dominant och att motivet är lite väl tapetliknande. Detta gör att slutresultatet kan riskera att bli rätt kitschigt.

Tagna steg

 • Lugnat ner bilden genom att plocka in lite dovare färger, som olivgrönt, umbra, beige och grått.
 • Balanserat genom att upprepa en del av formerna och färgerna på olika ställen i målningen.

 

Undan för undan dyker nya utmaningar upp, till exempel den stora formen i slutet av vägen som ger känslan av att det är en hangar och att vägen ser för mycket ut som en väg.

Så här långt kommen börjar det bli nödvändigt att ge målningen lite stadga och fokus.

 • Lagt till stabiliserande element i nederdelen av målningen.
 • Täckt över ytterkanterna av målningen för att inte låta ojämnheterna ( som inte kommer att synas på den färdiga målningen) påverka blicken.
 • Minskat "hangarens" storlek.
 • Arbetat med ytan som leder in mot vägen så att formen bibehålls och förstärks men samtidigt också abstraheras.

Brister som behöver rättas till...

 • Den stora blå ytan i ovankanten är för dominant.
 • Det behövs en vit yta i vänstra delen för att stödja hur blicken vandrar runt i målningen.
 • Den stora vita ytan i nederdelen är för ljus, vilket bidrar till obalans.
 • De orangea linjerna i högerkanten gör att ögonen leds ut från bilden.

Saker som rättats till...

 • Bilden är mer balanserad genom att den stora blå ytan i överkanten har minskats och delarna nertill gjorts större och visuellt tyngre.
 • Den ljusa ytan nertill är nu mörkare och går i en grön nyans som stämmer med de övriga gröna ytorna.
 • Det ljusa i högra delen av bilden balanseras med ett vitt stråk på vägen till vänster.
 • Ögonen stoppas nu från att lämna målningen av ett grönt fält till höger om de orangea linjerna.

 

Nu kunde bilden varit färdig, men nej... Där finns minst ett par saker till som behöver fixas.

 • Den vita linjen mellan den blå och den umbrafärgade ytan rinner ut från målningen och behöver stoppas
 • Den övre kanten av tidningsbilden med vägen och den blå ytan sluttar åt höger och behöver justeras.

 

 

 

-----

Till slut känns collaget stabilt och välbalanserat och det berättar en historia jag känner mig nöjd med.

 

Det är dags att rama in det och hänga det på väggen hemma några månader för att se om det överlever.

 

Slutresultatet är den bild som finns presenterad på gallerisidan.

How it was done

 

I collect images that I find in newspapers, advertising and old books. Images that gives me a feeling, that contains a message I care about or those I simply like for the aesthetics.

 

When it is time to start working with a new collage I look through the images to find one or several that I want to work with.

For this painting the choice fell on two images that I believe describes the beauty in being small when standing in front of something magnificent, regardless if it is created by nature or man.

 

To stand on a mountain with miles of free sight or to see Manhattan and the rest of New York from a skyscraper. To fly over a mountain range in hazy daylight or over a big city with night lights.

 

These two images are quite rich in contrasts in size, shape and colours. I want to combine the contrasts in a way that enables abstraction of the painting but keeping some elements of "reality".

 

Some of the biggest challenges are that the image to the left in the painting occupies a big part of the area, its strong colour scheme and the wallpaper-like attitude of the motif. This contributes to the risk of ending up with a kitsch-ish result.

Steps taken

 • Made the collage less loud by adding colours as olive green, umber, beige and grey
 • Created more balance by repeating shapes and colours in different places

 

New challenges rose, for example the big shape in the end of the road which looks like a hangar and that the road still looks too much as a road.

At this step in the process it was needed to give the painting some stability and focus.

 • Added stabilizing elements in the lower part of the painting.
 • Covered the outer parts of the painting (not intended to be a part of the final painting) to not let the irregularities have an impact on the eyesight.
 • Decreased the size of the "hangar"
 • Worked with the area that leads to the road so that the shape is kept and strengthened but at the same time also abstracted.

Things that needed to be adjusted...

 • The bigger blue area in the upper part was too dominant.
 • A white area was needed in the left part to support how the eyes wanders in the painting.
 • The white area in the lower part is too light which leads to imbalance.
 • The eyes are lead right out from the painting by the orange lines to the right.

Things that has been adjusted...

 • By decreasing the size of the blue area in the upper part and by making the bottom parts bigger and visually more heavy the picture has become more balanced
 • The lower light area is now darker and in a green tone that fits with the other green areas.
 • The lighter areas in the right part is balanced with a stroke of white on the road.
 • The eyes are now stopped from leaving the painting by a green field to the right of the orange lines.

 

Now the image could have been ready, but no... There are at least a couple of things left to fix.

 • The white line between the blue and umbra areas drops out of the painting and has to be "stopped".
 • The upper part of the newspaper picture and the blue area above it slopes slightly to the right and needs to be adjusted.

 

-----

Finally the collage feels stable and balanced. It tells a story I am pleased with.

 

It is time to frame it and hang it on the wall at home a couple of months and see if it survives the test of time.

 

The final result is the image that is presented in the gallery page.

Copyright © All Rights Reserved