Promarker

Gunnar Forsén

Promarker

 

Då och då testar jag nya metoder och material för att se om det kan ge nya infallsvinklar och uttryck i skapandet. Ibland blir det bra och vidareutvecklar måleriet, men ibland blir det bara kortvariga sidospår.

 

För ett tag sedan köpte jag ett paket Promarker pennor som oftast används för mangateckningar och liknande, vilket är väldigt olikt det jag själv gör. De första försöken på vanligt tecknings- och akvarellpapper var platta och oinspirerade och passade inte alls mitt sätt att uttrycka mig. Samtidigt fanns det något med färgens egenskaper som fick mig att prova med att använda pennorna på andra underlag.

 

På blanka monteringskartonger blev resultatet helt annorlunda och mer spännande. Det gjorde det möjligt att arbeta med färgerna och med målningens yta på ett sätt som passar mitt sätt att måla. Redan pålagd och torkad färg är möjlig att lösa upp och jobba vidare med. Tryckfärgen i inklistrade bilder kan lösas upp och bearbetas.

 

Uttrycket

 

Medan uttrycket i collageserien 17 x 17 byggde på att de inklistrade bilderna i mångt och mycket bar berättelserna så bygger Promarker-collagen mer på att låta tidningsurklippen bli en del av helheten. De är betydligt mer abstrakta men oftast med någon form av läsbart och föreställande inslag. Medan 17 x 17 var medvetna berättelser redan när målningen påbörjades så växer Promaker-collagens innebörd fram under arbetet med målningarna, oftast betydligt mer öppna för olika tolkningar.

 

Materialet

 

Blank kartong

Promarker-pennor

Akrylfärg

Tidningsbilder

Promarker

 

Now and then I try out new methods and materials to see if I can find new perspectives and expressions. Sometimes they contribute to my creative development and sometimes it just become sidetracks.

 

A while ago I tried Promarker pens which mostly is used for manga and similar expressions, which is really different from how I paint. The first attempts I made on ordinary drawing and watercolor paper was uninspiring and didn't fit my way of working at all. But there were something with the characteristics of the paint which made me experimenting on other surfaces.

 

The result became completely different and more inspiring when using mounting boards. It makes it possible to work with the colours and the surface of the painting in a way that fits my approach. Already dried paint and printing colours in newspaper images are possible to resolve and continue working with.

 

The expression

 

While the expression in the 17 x 17 series of collages was built on that the used images carried the stories, the Promarker collages

on the other hand builds on letting the newspaper images become a part of the completeness. They are much more abstract but often with some sort of readable and figurative element. In the 17 x 17 series I had the stories already in mind when starting the painting, the meaning of the Promarker collages evolves during the work with the paintings, therefore they are mostly more open for different interpretations.

 

The material

 

Glossy mounting boards

Promarker pens

Acrylic paint

Newspaper images

Copyright © All Rights Reserved